Subfamily or genus starting with O


Ozopactus (1)

Species starting with O

Omothymus schioedtei

Omothymus schioedtei Thorell, 1891

Malaysia

Omothymus thorelli Simon, 1901

Malaysia

Ornithoctonus andersoni Pocock, 1892

Myanmar

Ornithoctonus aureotibialis von Wirth & Striffler, 2005

Thailand

Ornithoctonus costalis (Schmidt, 1998)

Thailand

Orphnaecus dichromatus (Schmidt & von Wirth, 1992)

New Guinea
Orphnaecus kwebaburdeos

Orphnaecus kwebaburdeos Barrion-Dupo et al., 2014

Philippines

Orphnaecus pellitus Simon, 1892

Philippines
Orphnaecus philippinus

Orphnaecus philippinus (Schmidt, 1999)

Philippines

Ozopactus ernsti Simon, 1889

Venezuela