Subfamily or genus starting with ESpecies starting with E

Encyocratella olivacea

Encyocratella olivacea Strand, 1907

Tanzania

Encyocrates raffrayi Simon, 1892

Madagascar
Ephebopus cyanognathus

Ephebopus cyanognathus West & Marshall, 2000

French Guiana

Ephebopus foliatus West et al., 2008

Guyana
Ephebopus murinus

Ephebopus murinus (Walckenaer, 1837)

Brazil
Ephebopus rufescens

Ephebopus rufescens West & Marshall, 2000

French Guiana
Ephebopus uatuman

Ephebopus uatuman Lucas, Silva & Bertani, 1992

Brazil

Euathlus affinis (Nicolet, 1849)

Chile

Euathlus antai Perafán & Pérez-Miles, 2014

Chile

Euathlus atacama Perafán & Pérez-Miles, 2014

Chile

Euathlus condorito Perafán & Pérez-Miles, 2014

Chile

Euathlus diamante Ferretti, 2015

Argentina

Euathlus grismadoi Ríos-Tamayo, 2019

Argentina

Euathlus manicata (Simon 1892)

Chile

Euathlus mauryi Ríos-Tamayo, 2019

Argentina

Euathlus pampa Ríos-Tamayo, 2019

Argentina
Euathlus parvulus

Euathlus parvulus (Pocock, 1903)

Chile

Euathlus sagei Ferretti, 2015

Argentina

Euathlus tenebrarum Ferretti, 2015

Argentina
Euathlus truculentus Mature Male

Euathlus truculentus L. Koch, 1875

Chile, Argentina

Eucratoscelus constrictus (GerstÄcker, 1873)

Kenya, Tanzania

Eucratoscelus pachypus Schmidt & von Wirth, 1990

Tanzania

Eumenophorus clementsi Pocock, 1897

Sierra Leone

Eumenophorus murphyorum Smith, 1990

Sierra Leone
Eupalaestrus campestratus

Eupalaestrus campestratus (Simon, 1891)

Brazil, Paraguay, Argentina

Eupalaestrus crassimetatarsis Borges, Paladini & Bertani, 2021

Brazil, Argentina

Eupalaestrus guyanus (Simon, 1892)

Guyana
Eupalaestrus larae

Eupalaestrus larae Ferreti & Barneche, 2012

Argentina

Eupalaestrus roccoi Borges, Paladini & Bertani, 2021

Brazil

Eupalaestrus spinosissimus Mello-Leitão, 1923

Brazil