Schismatothele

Schismatothele benedettii Panzera, Perdomo & Pérez-Miles, 2011

Brazil

Schismatothele kastoni (Caporiacco, 1955)

Venezuela

Schismatothele lineata Karsch, 1879

Venezuela

Schismatothele modesta (Simon, 1889)

Venezuela